Connect eGov
อัจฉริยะในการจัดการเอกสารยุคใหม่

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มาตรฐาน
เข้าสู่ระบบ

ข่าวสาร

1 ธันวาคม 2556

มาแล้ว Connect-eGov บน iOS (Ipad)

2 กันยายน 2556

ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้วยระบบ Paperless

5-6 มิถุนายน 2556

Aor Por Tor Summit 2013 @เชียงใหม่

15-16 พฤษภาคม 2556

AorPorTor Summit 2013 @ขอนแก่น

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์?


เป็นระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งหนังสือราชการตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปี พศ. 2526 โดยมีการปรับปรุงในปี พศ. 2548


อ่านต่อบทความ


ก้าวสู่หน่วยงานราชการยุคใหม่ด้วยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ คลาวด์อ่านต่อ

SSL